П Р О Ф И Л    Н А    К У П У В А Ч АДоставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски", гр. Кула
Решение
дата на публикуване: 07.12.2022 г.

Договор
дата на публикуване: 23.12.2022 г.

Обучение на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" в СУ "Васил Левски", гр. Кула

Покана за обучение 1 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Покана за обучение 2 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Срок за постъпване на оферти: 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 14.09.2021 г.


Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски", гр. Кула
Решение
дата на публикуване: 16.11.2019 г.
Договор
дата на публикуване: 05.12.2019 г.
Доставка чрез покупка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление,
за нуждите на СУ "Васил Левски", гр. Кула
Решение
дата на публикуване: 27.12.2016 г.
Забележка:
Текстът в IV.1) Наименование

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отоплени за нуждите на с. Горни Дъбник, ул."Георги Димитров" № 89, община Долни Дъбник, област Плевен.
Да се чете:
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление, за нуждите на училището.
Договор
дата на публикуване: 23.01.2017 г.
 
Поръчки, открити преди 15.04.2016 г. 
„Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в СОУ „Васил Левски” гр. Кула”, по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти за учениците от І до IV клас, съгласно ПМС 308/ 2010 г.”
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на приготвена храна за осигуряване на обяд за ученици от І до VІІІ клас, обхванати в целодневна форма на обучение, по Проект BG051РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Публична покана Документация
  Протокол от дейността на Комисия, публикуван по реда на чл.101г, ал.4 от ЗОП
Доставка за газьол за отопление, маркиран червен,
за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г.
Решение Информация за сключен договор
 Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка
дата на публикуване: 27.12.2016 г.
Доставка за газьол за отопление, маркиран червен, и компресиран природен газ
за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.
Решение Информация за сключен договор
  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка