Проект „Ученически практики - 2“, по ОП „НОИР"

През 2021/2022 учебна година се включихме в изпълнението на Дейност 1 по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", като общо 30 ученици от X, XI и XII клас преминаха по 240 часа практика в реална работна среда във фирми - партньори, както и в Община Кула. Общо 8 работодатели приеха на практика в реална работна среда ученици от нашето училище. Учениците са навършили 16 години и се обучават по специалността "Икономическо информационно осигуряване". В практиката в реална работна среда на учениците помагаха общо 10 наставници, определени от работодателите. Наблюдаващи учители на практиките по проекта бяха Цветелина Славчева и Снежана Огнянова. За успешно завършила практика, всеки ученик получи стипендия в размер на 372 лв.
През настоящата учебна 2022/2023 година в проекта се включиха още 3 ученици от XI клас, на които помага един наставник. Наблюдаващ учител е Снежана Огнянова. Наш партньор е ЕТ МЕЛИТУР.

`
Проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда.
Основна цел на проекта:
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели:
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
Териториален обхват и финансови източници Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).
Допустими дейности:
Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда;
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, по ОП „НОИР"

От 2021/2022 учебна година училището се включи в проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. С него се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. В рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. За работата с тях ще бъдат обучени учители специалисти. По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа. Ще се провеждат обучения на специалисти от детските градини и училищата по проекта за прилагане на правилни подходи при използването на т.нар. „Карта за функционална оценка“, както и за прилагането на другите инструменти, разработени по проекта, за оценяване на потребностите и за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания, с изявени дарби и в риск.
По втората дейност на проекта се предвижда разработване на специализирани дидактически материали – учебна литература, адаптирани учебни помагала. Целта е всяко дете и ученик да има достъп до подходящите ресурси и до необходимата му подкрепа, за да се учи и да успее в своята личностна реализация. Предвижда се разработването на адаптирани учебни материали спрямо образователните потребности на учениците, както и помагала, адаптирани спрямо образователните потребности на децата в предучилищна възраст и базирани на методите на обучение чрез игра. Очаква се разработването и на материали за даровитите деца и ученици, насочени към развитие на техните интелектуални, академични, творчески и лидерски способности, към използването на оригинални и нетрадиционни модели на мислене и работа, за самостоятелно и творческо действие, самокритичност, живо въображение и други.
За децата и учениците в риск се предвижда изготвяне на помагала и материали, насочени към изграждане на социални и граждански компетентности, на умения за учене, за независим и самостоятелен живот, за контролиране на емоциите, за работа в екип, за решаване на проблеми и поемане на отговорност.
По проекта ще се провеждат обучения на екипи за подкрепа за личностно развитие, както и обучения за учители и непедагогически персонал. Планираните дейности целят повишаване на професионалните компетентности на ангажираните в процеса на приобщаващото образование.
Ще бъде закупено и оборудване за допълнителна подкрепа, с което ще бъдат създадени или обновени специализирани кабинети и помещения, като оборудването им ще е в зависимост от потребностите на децата и учениците. Ще може да се изгради нов специализиран кабинет – за психологическа подкрепа, за логопедична подкрепа, за кинезитерапия, ресурсен или рехабилитационен кабинет, или да се обнови материално-техническата база на съществуващ вече такъв кабинет. От учителите ще бъдат разработени модели, програми и гъвкави форми на обучение за стимулиране овладяването на ключови компетентности и формиране на личностни качества чрез прилагане на „компетентностния подход“. Ще бъде осигуряван и допълнителен персонал от педагогически и други специалисти чрез назначаването им в детските градини и училищата по проекта.
Петата дейност на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез дейности за допълнителна подкрепа. Съвкупността от дейностите за допълнителна подкрепа, които ще се реализират с децата и учениците, ще подобри качеството на образованието им, ще осигури по-доброто им приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование, както и тяхната бъдеща успешна социализация и реализация.
В нашето училище работи един ресурсен учител, назначен попроекта. Ще бъде изграден и логопедичен кабинет.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по ОП „НОИР"

През учебната 2020/2021 година, училището започна участието си в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Дейностите, по които училището участва, са:
Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Осигурени са 20 преносими компютъра за ученици, 10 преносими компютъра за педагогически специалисти, 1 шкаф за зареждане на мобилни устройства.
Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
В началото на 2021/2022 и 2022/2023 учебни години са обучени всички записани първокласници.
Дейност 3. Обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние.
Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
В началото на 2021/2022 и 2022/2023 учебни години са обучени всички родители на записаните първокласници.
Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Беше проведено допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от II и III клас, 2021/2022 учебна година, които са отсъствали по уважителни причини в дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини (включително поставени под карантина).

Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", по ОП „НОИР"

През учебната 2020/2021 година училището се включи в изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът подкрепя действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която е подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проект „Образование за утрешния ден“, по ОП „НОИР"

През 2021/2022 учебна година, за трета поредна година се включихме в изпълнението на Дейност 6 по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", като формирахме клуб за занимания по интереси "Компютърен свят", с ръководител инж. Юлия Петрова. В клуба са включени 16 ученици от 5а., 5б. и 6. класове. В проекта участваме от учебната 2019/2020 година, когато формирахме 2 клуба по интереси – клуб „Ардуино“, с ръководител Людмил Василев, а по-късно - Веселка Александрова, и клуб „Реклама и дизайн“ с ръководител Дияна Георгиева. В тези клубове бяха включени 31 ученици. През учебната 2020/2021 година също формирахме клуб за занимания по интереси - клуб "Мултимедия" с ръководител инж. Юлия Петрова. В клуба бяха включени 15 ученици.
Дейността по проекта включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали).

Проект "The Power of Discovery", КД229Новият ни проект на тема The Power of Discovery "Силата на откритието" № 2020-1-PL01-KA229-081775_2, стартира на 01.12.2020 г. и ще се реализира до 30.11.2022 г. Координатор на проекта е Полша, а наши партньори са още Латвия и Гърция. Целта на проекта е да съчетае приобщаващо образование и STEAM. Ние избрахме темите STEAM: Наука, технологии, инженерство, изкуства, математика - като цялостен подход към образованието. Всички партньори ще покажем на учениците, че науката е навсякъде в нашия живот. Всички училищни предмети трябва да бъдат свързани по време на процеса на преподаване-обучение, точно както в реалния живот всички STEAM субекти са свързани. Ние сме 4 европейски училища, които вярваме, че равният достъп до качествено образование е важен. Заедно с нашата ежедневна работа да предложим на нашите ученици ефективно образование, ние бихме искали да разширим обучението извън стените на класната стая и границите, да споделяме опит между нашите партньорски училища и да се учим един от друг.

Проект "Аз и моята култура", финансиран от ЦОИДУЕМ

Новият ни проект на тема "Аз и моята култура" стартира на 01.10.2020 г. и ще се реализира до 30.06.2021 г. Проектът е по КП 33.19-3-003, приоритет № 3 Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители
Основни цели: По-пълно обхващане на деца от етническите малцинства и ангажирането им в извънкласни дейности, стимулиращи лични заложби и мотивацията им за продължаване на образованието. Подобряване на връзката ученик – родител - училище.
Стратегически цели:Създаване на работни групи за пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; Обмен и прилагане на добри практики за утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; Добавяне на събитие, насочено към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, в културния календар на училището.
Срокът на проекта е удължен до 30.10.2021 г.

Проект „Образование за утрешния ден“, по ОП „НОИР"

През учебната 2019/2020 година училището се включи в изпълнението на Дейност 6 по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", като формирахме 2 клуба по интереси – клуб „Ардуино“, с ръководител Веселка Александрова, и клуб „Реклама и дизайн“ с ръководител Дияна Георгиева. В тези клубове са включени 31 ученици. През учебната 2020/2021 година формирахме още един клуб за занимания по интереси - клуб "Мултимедия" с ръководител инж. Юлия Петрова. В клуба са включени 15 ученици. Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали).

Проект "H.E.L.P." по ЕП "Еразъм+", КД2

Екип във Франция

Нашият проект на тема Handicap for Education and Learning (HELP) "Хендикап за образование и обучение" № 2018-1-FR01-KA229-047988_3, стартира на 01.09.2018 г. и ще се реализира до 31.08.2020 г. Координатор на проекта е Франция, а наши партньори са още Италия и Литва. Целта на проекта е да се разбере какво е хендикап, подобряване на уменията за преподаване и учене, да можем да приспособяваме и подобряваме начина, по който посрещаме учениците с увреждания, разбиране на интеграцията на учениците с увреждания (от други ученици и възрастни), създаване на инструменти, които са полезни за учениците и учителите и са лесни за споделяне

Проект "E.A.S.Y." по ЕП "Еразъм+", КД2

Екип в Реюнион

Европейският проект по Еrasmus+ на тема: Education And Sustainability for the Young (EASY) "Образование и устойчивост на младите хора", № 2016-1-FR01-KA219-024027_2 се изпълняваше през времето 2016-2018 година. Училището участва като партньор в международен проект с училище координатор от Франция, остров Реюнион, и партньори от Италия, Полша, Гърция и Турция. За тези две години бяха реализирани 14 мобилности на ученици и 12 на учители. Бяхме и домакини на нашите партньори, като посрещнахме 26 ученици и 11 учители. Реализирани бяха много дейности, в които учениците и учителите взеха участие в сътрудничество с европейските партньори. Например, по време на мобилностите участниците, ученици и учители, посетиха училищата на партньорите, присъстваха и представиха уроци, представиха работата, която бяха свършили, получиха знания за местните продукти и култура на регионите. Освен това посетиха училищните градини, местни култури, оранжерии и съоръжения за преработка на храни и напитки. Учениците и учителите използваха цифрови приложения и комуникации, като скайп, eTwinning, видео, презентации, страници в социалните мрежи и др., в който са били публикувани нашата работа и дейности. Много важна резултат от проекта е това, ч е те са подобрили знанията си на английски език, тъй като са завършили обучение и класифицирани тестове преди и след мобилностите. Накрая, съставихме езиков справочник с ежедневни фрази и речник на всички партньорски езици, както и брошура за подготовка и изграждане на училищна градина. Тази работилница беше безценен принос на европейските програми Еrasmus+ към образователния процес и по-специално професионалното развитие на учениците ни.